Til Sagsbehandler

MÅL:

At der inden indskrivning:

  • er foretaget nøje vurdering af om borger matcher ind i målgruppen.
  • er foretaget en nøje faglig vurdering af, om borger ville kunne profitere af ophold.
  • er foretaget en konkret vurdering af, om borger kan rummes inden for givende rammerne i henhold til godkendelse.
  • er foretaget en nøje vurdering af behov for evt. ekstra ressourcer i forhold til meget krævende borger (efter indskrivning at ønske ekstra bevilling af ressourcer, og derved tage borger/kommune som gidsel i en økonomiske forretningspolitik).

HANDLINGER:

En visitation startes med en henvendelse fra socialrådgiver på hospital eller fra kommunale sagsbehandler. Botilbuddet modtager materiale, der omfatter social anamnese/psykiatrisk sammenfatning, diagnose og evt. udskrivningsbrev. Hvis klienten skønnes, at kunne indpasses i målgruppen, og ville kunne profitere af ophold, aftales mødetidspunkt hvor vi fra bosted mødes med borger, og evt. netværk, bistandsværge eller andre relevante personer. Borger får på dette møde information og beskrivelse af stedet.

Der arrangeres besøg i bosted. Borger, sagsbehandler, kontaktperson og evt. familie får her mulighed for, at se stedet og møde andre beboere, personale m.m. Besøget er uforpligtende for klienten og sagsbehandler, hvorimod botilbudet på dette tidspunkt har givet endelig tilsagn om, at kunne modtage klienten. Dette sker af hensyn til klienten, der ikke skal opleve at blive vurderet og kasseret. Der udfærdiges konkret handleplan med sagsbehandler/borger, i forhold til borgers problemstillinger.

Bostedet arrangerer og står for indflytning i samarbejde med borger, og evt. relevante samarbejdspartner. Der arrangeres opfølgningsmøde tre måneder efter indflytning.

SÆRYDELSER:

Der vil/kan i særlige tilfælde kunne være et behov for supplerende ekstrabevillinger til dækning af særydelser for konkrete beboere, fx særlig støtte, helt særlig aktivitet eller lignende. Der henvises her til opgaver i henhold til serviceloven.

Dette kan alt afhængig af problemstillingens art medføre eksempelvis større personalefremmøde, for dermed, at kunne opfylde og udføre en så optimal – individuel behandling som muligt. Ydelserne beskrives i handleplanen § 141.

Indskrivning/særydelse:
I forbindelse med indskrivning af beboere opkræves der et gebyr til dækning af særydelse i forbindelse med indslusningen. Dette gebyr er til dækning af ekstra medarbejder i en aftalt periode og evt. ekstra udstyr. Formålet med dette tiltag er et ønske om en så hurtig udredning af det fælles grundlag for opholdet som muligt.

UDSLUSNING OG EFTERVÆRN.

Som det fremgår af botilbudets karakter, § 107, målgruppe og de overordnede mål for beboerne, vil der blive behov for, at tage stilling til en udslusnings/efterværns periode. Udslusning foregår når klienten, behandlingsstedet og sagsbehandler er enige om, at vedkommende er klar til det.

En faktor er, at beboeren har et ønske om, at kunne klare sig selv, eller man bliver enige om, at vedkommende kan klare sig i et mindre skærmet miljø. En anden faktor er, at man fra behandlingsstedet side mener, at vedkommende er færdigbehandlet og godt kan klare sig i andet regi. Der afholdes status møde med handlekommune og klient, hvor ønsker og muligheder drøftes og besluttes. Ved udslusning til andet regi udarbejdes der funktions- og behovsrapport til den nye foranstaltning, og der tilbydes introducerende møder. Opfølgning og besøg er på beboerens præmisser.

Kerneydelsen er tilbud om kontakt til kendt socialt netværk og tilbud om videregivelse af erfaringer og viden.

icon-pdf

Tilsynsrapport