Forløb generelt

Generelt for et forløb er, at beboers problemstillinger og behov sættes i centrum og indsatsen rettes specifikt mod afhjælpning og lindring af den psykiatriske lidelse, således at klienten opnår en følelse af, at være central, vigtig og accepteret.

Beboer må ikke føle, at han/hun skal passe ind i en defineret gruppe og derved måske skjule vigtige psykiske problemer for at matche gruppen.
Beboeren skal føle sig som et menneske, der kommer med specifikke problemer, som skal afhjælpes under opholdet.

Der arbejdes på, at beboer opnår en optimal grad af selvværdsfølelse og der tilstræbes på, at handlingerne der udføres, altid vil være ud fra klientens aktuelle situation.

Beboer indflydelse:
Sker i alle tiltag og har, i det omfang klienten kan påtage sig det, ansvar for sit eget ophold.

Beboer informeres om begrundelser for tiltag og medinddrages i disse, der bliver udarbejdet samarbejdsaftaler med den enkelte beboer.

Beboer informeres om, at vedkommende er en myndig selvstændig person, der har krav på beskyttelse i forhold til videregivelse af private og personlige forhold,
herunder journaler og skrivelser.

Familie/netværk:
Der vil blive etableret et samarbejde, der kan være ret omfattende, med familie og andet netværk i det omfang beboeren tillader/ønsker dette.

Kontaktperson:
Beboer vil få tildelt to kontaktpersoner, der vil være gennemgående i forløbet. Det er dog hensigten, at beboeren gør brug af alt personale således, at der ikke opstår et tomrum i forhold til samtaler om vigtige problemstillinger osv.
Beboer har daglige samtaler med personalet og uhindret adgang til sine kontaktpersoner.

Husorden: (se Husorden her)
Beboerne informeres om Botilbudets “husorden” og døgnrytme samt aktivitets – og arbejdstilbud.

Bliver her samtidig gjort bekendt med, at vedkommende selv har indflydelse og ansvar.

Dagskema/ugeskema:
I samarbejde med beboeren, udarbejdes en individuel ugeskema, bestående af huslige pligter, aktiviteter, arbejde, undervisning osv.
Beboeren medvirker til udfærdigelse af aftaleark – skemaet tages løbende op til evaluering.

Alkohol psykoaktive stoffer:
Der informeres om regler vedr. alkohol og stoffer, der ikke accepteres i botilbuddet, der informeres om konsekvenser ved misbrug, her bestræbes der på at beboeren forinden, et evt. recidiv i misbrug, selv har været med til at udarbejde problemløsende forslag.
Der bortvises ikke på baggrund af misbrug, men vedkommende beboere må indgå i et samarbejde omkring klarificering af stoftrang og livsvilkår.

Økonomi:
Beboerens private økonomiske situation drøftes og der lægges en plan for opholdstiden, for derved at give beboeren økonomisk overblik over udgifter til bl.a. husleje, kost, medicin osv.