Tilgang/behandlingsmetoder

Målsætningen er, at skabe et miljø, hvor de fysiske rammer, omgivelser, personalesammensætning, tværfagligsamarbejde og idegrundlaget mv. danner fundamentet om en miljøterapeutisk behandling, præget af en kontinuerlig og adækvat ADL træning, hvor kontinuitet/forudsigelighed er afgørende elementer.

At behandlingen vil være rettet mod en personlighedsudvikling og personlighedsmodning hvor målet er, indsigt i egen situation, opnåelse af mestringsegenskaber til varetagelse af egen situation, således, at beboeren bliver i stand til, at mestre en social og så optimal tilværelse som muligt.

At beboerne vil blive mødt med en fordomsfri og en umiddelbar accepterende holdning, hvor forståelsen af klienten er:

“Han eller hun er et menneske med visse problemer og behov, men også et individ med normale sider, behov, og versioner”.

Den individuelle behandling er et kernepunkt, som holdes klart for øje.

Personalet vil arbejde på, at opsætte muligheder, der tilgodeser både de umiddelbare og indlysende, men også de skjulte og for klienten ukendte problemstillinger. For at rette en effektiv og adækvat indsats for klienterne, arbejder teamet reflekterende og vil ved brug af indlevelsesevne, forsøge at forstå klienterne, så handlingerne der udføres svarer til den aktuelle psykiske tilstand klienten befinder sig i.
Kommunikation og kontakten tilpasses den enkelte.

Psykologien, læren om menneskets udvikling, adfærd og selvforståelse, er konceptet. Det skal ses som et integrativt og individuelt tilegnet design, hvilket indebærer, at den nødvendige behandling set i forhold til den enkelte klients problematik, bliver inddraget.

Dette i lyset af, at klienten både har en psykisk syg og en psykisk normal del, men at klienten vil være præget både kognitiv og emotionel af sin psykiske lidelse.

Mennesket har nogle helt basale fysiske, psykiske og sociale behov. Disse er delt op i to grupper, mangelbehov og vækstbehov.

Mangelbehov:
At spise sig mæt, hvile/sove, mærke “varme”, få omsorg, få kærlighed, mærke nærvær, have trygge faste rammer, føle fællesskab.

Vækstbehov:
At have status, værne om egen identitet, få anerkendelse, sætte mål, udvikle sig kreativt, eksperimentere, skabe.

Forudsætning:
Det er altid en betingelse, at mangelbehovene er dækket, for at mennesket ville kunne få opfyldt/komme videre i sin tilværelse, på en sund og velfungerende måde.

Ud fra forudsætningerne og viden om hvilke individuelle og generelle behov mennesket har, kan der nu tilrettelægges pleje, omsorgs- og aktivitets handlinger.

Vores faglige tilgange:

NLP

NLP

I NLP arbejder vi ud fra nogle NLP Forudsætninger, som lyder således:

 

1.            Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden.

2.            Respekt for andre menneskers model af verden.

3.            Det er mig som styrer mit sind, og dermed mine resultater.

4.            Der eksisterer kun feedback, ikke fejltagelser.

5.            Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.

6.            Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får.

7.            Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge for at nå deres mål.

8.            Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.

9.            Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport.

10.        Enhver situation indeholder flere valgmuligheder, så hvis noget ikke virker, så gør noget andet.

11.        Krop og sind påvirker hinanden.

12.        Min adfærd er ikke min identitet.

13.        Mennesker gør det bedste de kan. Min nuværende adfærd har været den bedste indtil i dag.

14.        Vi er alle en del af et større system.

15.        Landkortet er ikke det samme som landskabet.

16.        Hvis det er muligt i verden, er det muligt for mig.

Ressourceorienteret tilgang

En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

Anerkendende tilgang

En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Relationspædagogisk tilgang

En relations pædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Den medmenneskelige dimension.

Den medmenneskelige dimension.

Beboeren skal plejes med respekt og omsorg.
Viden om beboeren.
Empati (evnen til at indleve sig i et andet menneskes situation, og med en bevarelse af en relevant situationsfornemmelse over for den anden).
Engagere sig i den enkeltes situation.

Vores metoder:

Den medmenneskelige dimension

<strong>Den medmenneskelige dimension.</strong>

Beboeren skal plejes med respekt og omsorg.
Viden om beboeren.
Empati (evnen til at indleve sig i et andet menneskes situation, og med en bevarelse af en relevant situationsfornemmelse over for den anden).
Engagere sig i den enkeltes situation.

Miljøterapeutisk behandling

Definition – miljøterapi:

Miljøterapeutisk behandling er en systematisk og gennemtænkt tilrettelæggelse af miljøets psykologiske, sociale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens situation og behov. Hensigten med dette er, at fremme muligheder for læring, mestring og personligt ansvar. Beboeren ansvarliggøres og bliver en bevidst medspiller i behandlingen.

Psykoedukation:

Psykoedukation anvendes som en systematisk undervisning af beboeren og/eller dennes netværk i emner der er relateret til hans sygdom. Formålet er, at beboeren og hans pårørende får forståelse for symptomer, forløb og årsagssammenhænge således at han/de kan samarbejde om at opnå så gode livsvilkår som muligt. Beboeren ansvarliggøres og bliver en bevidst medspiller i behandlingen.

Socialfærdighedstræning:

Med socialfærdigheder menes som regel evnen til at fingerere i interpersonelle forhold, både personlige og følelsesmæssige relationer som mellem familie, venner og parforhold, men også i relationer hvor der kræves instrumentelle færdigheder, f.eks. at kunne gå i forretninger, på offentlige kontorer, være i byen, køre i bus, være på en arbejdsplads, være sammen med andre ikke så kendte mennesker og i uddannelsesforhold. Der ligger implicit i ordene “social færdighedstræning” at denne behandlingsform består i en række øvelser i at kunne fungere og at kunne opnå indsigt, kompetence og evne til verbalisering og at opnå evne til behovsudsættelse. Formålet er at bedre evnen til at opfatte sociale situationer korrekt, bearbejde indtryk hensigtsmæssigt og vælge reaktionsmåder, der passer til situationen. Behandler optræder her som rollemodel.

Kognitiv optræning:

Denne træningsform retter sig mod optræning af tænkningens formelle elementer som koncentration, indlæring, hukommelse, begrebsdannelse, problemløsning osv. I Træningen kan ikke stå alene men skal kombineres med terapi, det være sig f.eks. kognitiv eller psykodynamisk terapi, der retter sig bredere mod personligheden og interpersonelle problemer

NADA/Terapeutisk massage:

NADA er en non-verbal metode med fokus på recovery, enpowerment og personlig udvikling. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.
Vi benytter NADA til bl.a:

  • Udrensning af kroppen gennem medianbaner.
  • Uro i hovedet.

Terapeutisk massage tager udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning, hvilket stiller krav til viden omkring musklernes og knoglernes placering, funktion m.m.

  • Spændinger i kroppens muskler.
  • Relations arbejde.